Chính sách Trả hàng & Trao đổi

Trong thời gian đảm bảo, Layson sẽ gửi thay thế mới miễn phí nếu đó là do vấn đề phần cứng sau khi chúng tôi xác nhận và thanh toán phí vận chuyển cho việc giao hàng thay thế, người mua chỉ cần hợp tác để gửi hư hỏng trở lại nhà máy của chúng tôi.

Đối với máy quảng cáo có vấn đề, nó sẽ được trả lại nhà máy để sửa chữa. Layson sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh từ việc sửa chữa đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí của các bộ phận mới và việc vận chuyển các sản phẩm hoặc bộ phận từ chúng tôi đến Người mua.

Ngoài thời gian bảo hành máy, Layson sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật (Phần cứng và các khoản phí có thể khác, Layson sẽ không chịu trách nhiệm)