Kiểm soát chất lượng

Quá trình kiểm tra

Cuộc họp mẫu đầu tiên

Điều quan trọng là gửi tất cả các tiêu chuẩn chất lượng cho tất cả các công nhân

IQC

Kiểm soát chất lượng đến

IPQC

Kiểm soát chất lượng quy trình InPut 

OQC

Kiểm soát chất lượng đi

zGZAdC4WNS_small